Conference ICL2011 September 21 -23, 2011 Piešt'any, SlovakiaKolaboratívne vyučovanie s využitím SPSPI.


Peter Sitáš, SOŠ Námestovo – možnosti využitia kolaboratívneho vyučovania v SPSPI

Mária Macejová, SOŠ Námestovo – kolaborativita vo vyučovaní anglického jazyka v SPSPI


Poznámka: Prezentácia mala praktické aktivity. Všetky kooperatívne interaktívne účasti zúčastnených boli realizované zo svojich pracovných miest využitím inštalácie SPSPI. Prezentácia odborne zaujala a účastníci odporučili zverejnenie.


Abstrakt:


1.SYSTÉM PREZENTÁCIE S PRIAMOU INTERAKTIVITOU UČITEĽA A RIADENOU PRIAMOU INTERAKTIVITOU ŽIAKOV – SPSPI - ( www.spspi.eu ) - základné informácie.

2.Základné aplikácie kolaboratívne v interaktivite v SPSPI.

3.Využitie komunikácií v kolaboratívnom vyučovaní v SPSPI.

4.Výučbové zdroje z internetu kolaboratívne a interaktívne v SPSPI.

5.Kolaboratívne v tvorivej práci v SPSPI.

6.LMS v interaktivite v SPSPI.

7.Hry kolaboratívne v interaktivite v SPSPI.

8.Záver


Key words: collaborative, cooperative, interactive, class, teaching, learning, SPSPI


Úvod.

Veľká časť učenia sa jednotlivca je v interakcii s inými členmi spoločenstva. Je dobre pre vyučovanie, ak interakcia je vytváraná zámerne pre rozvoj jednotlivca. Veľa poznatkov možno získavať relatívne samostatne, ale vyššiu úroveň možno dosiahnuť v aktívnej kolaborácii. Získavajú sa viaceré pedagogické efekty – spoločné získavanie a distribúcia poznatkov, schopnosť spolupráce, aj trochu súťaživosti, schopnosť analýzy a syntézy na vyššej úrovni, potreba obhájenia / vysvetlenia svojej kolaboratívnej aktivity iným členom … . Naviac sa rozširujú všeobecné, komunikatívne, sociálno-interakčné interpersonálne spôsobilosti. Kolaboratívne vyučovanie predpokladá spoluprácu všetkých zúčastnených takmer súčasne vo všetkých činnostiach a vo všetkých etapách na spoločnom cieli. Ak spolupráca naviac priamo využíva informačné a komunikačné technológie (ICT), môže byť výsledok ešte lepší. SPSPI umožňuje riadenú plnohodnotnú priamu interaktivitu s využívaním ICT hociktorého žiaka zo svojho miesta. To umožňuje prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa (napr. spoločný projekt), ktorý má byť súčasne výchovným a vzdelávacím cieľom. Veľký problém kolaboratívneho vyučovania s využitím ICT je práve dosiahnutie prístupu žiakov skupiny k priamej činnosti akurát vtedy, keď je to žiadúce. SPSPI umožňuje vyučujúcemu aj žiakom riadiť prístup k spoločným prostriedkom, zdrojom, výsledkom so súčasným plnohodnotným využitím ICT. Priame kolaboratívne vyučovanie s využitím v podstate samostatnej prace žiakov na počítačoch v počítačovej sieti je takmer nemožné. Je problém prístupu k vždy aktuálnemu spoločnému vypracovaniu. Kooperatívne áno, ale kooperatívne príspevky treba spájať. V spájaní je problém, ak sú príspevky žiakov alebo čiastkové riešenia z rôznych dôvodov divergentné. Treba podotknúť, že pre celkové riešenie na dosiahnutie cieľa často treba kooperatívnu podporu. Finalizácia musí byť potom dokončená v kolaborácii.

SPSPI – ( www.spspi.eu ) základné informácie.

1.Základná inštalácia: jeden kompletný výpočtový systém pre vyučujúceho a žiakov, projektor, klávesnice a elektronické myši na žiackych pracoviskách, podporné komunikačné a programové vybavenie.

2.Umožňuje v škole plnohodnotné kolaboratívne vyučovanie a učenie skupiny, celej triedy, s možnosťou priamej interaktivity žiakov zo svojho miesta.

3.Umožňuje vyučujúcemu interaktívne spolupracovať, riadiť interaktivitu žiakov v plnom rozsahu a je možné aj vzájomné odovzdávanie interaktivity žiakmi medzi sebou.

4.Má viac iných pozitívnych efektov pre využitie vo vyučovaní ( podpora rôznych metód vyučovania, využitie informačných a komunikačných technológií (ICT) v plnom rozsahu … .).

Základné aplikácie kolaboratívne v interaktivite v SPSPI.

Získavajú sa všeobecné kompetencie v oblasti práce s textom, symbolmi, dokumentami, výpočtami a aj kompetencie v oblastiach, v ktorých sa aplikácie využijú.

1.Využitie textového editora umožňuje pokročilo pracovať s textom, so symbolmi, schematickými značkami, použiť kresliace funkcie a využitie obrázkov. Ak sa kolaboratívne tvorí projekt, treba k nemu aj rôzne textové dokumenty. Tak ako sa spolupracovalo na projekte, treba hlavne v závere kolaboratívne tvoriť sprievodné textové dokumenty.

2.Pre interaktívne kolaboratívne vyučovanie možno využiť v textovom editore prácu s tabuľkami v rôznych vyplňovačkách vo fáze ich tvorby, alebo riešenia.

3.Vo veľa prípadoch sa dá s výhodou využiť tabuľkový program. Nie len tam, kde sa vyskytujú typicky tabuľkovo usporiadané údaje (napr.: tvorba testu pre seba na spevňovanie).

Príklady kolaboratívnych aktivít s vlastným riadením interaktivity žiakmi v SPSPI:

Využitie komunikácií v kolaboratívnom vyučovaní v SPSPI.

Získavajú sa kompetencie v komunikácii spolu s kompetenciami v oblasti využitia ICT.

V priebehu vyučovania, ak je počítač pripojený na internet, sa dajú s výhodou využiť rôzne komunikácie (web prezentácie, priama komunikácia, sociálna sieť, vyhľadávanie, sťahovanie, …) pričom je možné/ vhodné využiť skupinové kontá v rôznych typoch komunikácie. Každý žiak môže dostať možnosť byť dočasne účastníkom komunikácie. To je vhodná pedagogická možnosť využitia kolaboratívneho a / alebo kooperatívneho vyučovania v oblasti komunikácií. Rozšírením tejto možnosti by mohlo byť aj využitie internetovej komunikácie s inými vzdialenými skupinami v iných školách k rôznym témam (predmetové, odborné, jazykové,...).

V bežnom vyučovaní sa často tvoria texty, alebo iné spracovania. Vo výpočtovom systéme, sa vytvoria údajové súbory. Možno ich priamo v priebehu vyučovania uložiť na WEB na domáce využitie, alebo zadanie úlohy. Naopak, žiaci môžu prezentovať domáce vypracovania z internetového uloženia priamo zo svojho pracovného miesta a kooperatívne prispieť k celkovému kolaboratívnemu vypracovaniu.

Kolaboratívne v tvorivej práci v SPSPI.

Získavajú sa nie len kompetencie k téme, odborné kompetencie v odborných predmetoch, ale aj interpersonálne kompetencie a tvorivosť v riešeniach rôznych problémov.

Rôzne výpočtové aplikácie možno využiť tvorivo. Tu treba uprednostniť hlavne aplikácie, ktoré sa využívajú nie len v témach vyučovania, ale aj v budúcom uplatnení - pokročilá tvorba textov (textové editory), kreslenie (grafické programy), výpočty, analýzy, grafy (tabuľkové procesory). Samozrejme možno využiť špecializované výučbové aplikácie (geometria, návrhové systémy – CAD, … ) Zaujímavá, náročná práca by mohla byť kolaboratívne vytváranie myšlienkovej mapy ako úvod do kooperatívneho a kolaboratívneho vypracovania projektu.

(ukážka kolaboratívnej interaktivity)

Výučbové zdroje z internetu kolaboratívne a interaktívne v SPSPI.

Získavajú sa nie len kompetencie k téme, ale aj kompetencie vo využívaní informačných technológii v oblasti získavania, výberu, usporiadanie a využitia informácií.

Žiaci môžu priamo bez problémov využiť z internetu akékoľvek výučbové zdroje. Kedže veľa takýchto zdrojov je zameraných na individuálne použitie, využije sa individuálny prístup s podporou SPSPI pre  skupinu. Niektoré zdroje možno využiť aj kolaboratívne.

(účastníci prezentácie, kooperatívne, interaktívne pracovali vo WEB e-learningu v ukážke vyučovania anglického jazyka)

LMS v interaktivite v SPSPI.

Získavajú sa nie len kompetencie k téme, ale aj kompetencie v oblasti možnosti samovzdelávania.

Pre vyučovanie v skupine stačí spoločný klient a na využití sa pracuje v skupine. Výhodné je, ak obsah LMS predpokladá kolaboratívne využitie a je k tomu prispôsobený (účastník prezentácie, interaktívne otvoril pre účastníkov na ukážku vlastný WEB LMS).

Hry kolaboratívne v interaktivite v SPSPI.

Získavajú sa rôzne kompetencie hravou formou.

Jan Amos Komenský – Schola ludus – Škola hrou - významný odkaz klasika pedagogiky. Jeho uplatnenie má veľký význam hlavne pre mladší vek. Často je ťažko spojiť využitie hry s naplnením výchovného a vzdelávacieho cieľa. V bežnom skupinovom vyučovaní môže byť aj problém aktívnej účasti jednotlivca v hre (časový priestor, dynamiky hry,...). Naviac treba prihliadať na to, aby nebola využitá hra pre samotné hranie, ale pre plnenie výchovno vzdelávacieho cieľa. Pre vyučovanie sú vhodné hry, v ktorých sa v súvislosti s vyučovacím cieľom súťaží, precvičuje, overuje, tvorí. Dajú sa využiť hry orientačné, identifikačné, pozorovacie, logické, kvízy … . Vyzdvihnúť treba hry s tvorivou aktivitou, v ktorých žiaci získavajú vyššiu úroveň svojich kompetencií (použiť, tvoriť). Tvorivé hravé spracovanie textov, výpočtových dokumentov, kreslenie, prácu s fotografiami, multimédiami, ..., možno ľahko vykonávať v bežných aplikáciách. Tým sa získava naviac schopnosť využívať výpočtové aplikácie. Kolaboratívne môžu vzniknúť zaujímavé výsledky, pričom súčasne to môže - má byť podnet pre vlastné samostatné tvorivé riešenia žiakmi. SPSPI umožňuje učiteľovi, žiakom prispievať aj riadiť prispievanie. Najlepšie, ak si spoluprácu riadia sami žiaci tak, aby mohol prispieť každý zo skupiny (demokracia a zodpovednosť v prispievaní ) – získava sa spôsobilosť byť demokratickým občanom.

(účastníci v spoločnej projekcii hrali viac šachových hier )


Záver.

  1. Využitie SPSPI vytvára zrejme dobrú podporu viac variant kolaboratívneho vyučovania. Niektoré možnosti nie sú plne odhalené. Časť poznatkov o nových možnostiach je získaná z vyučovania. Sú aj iné a môžu sa ukázať nové, výhodnejšie možnosti využitia SPSPI .

  2. Doterajšia skúsenosti s využitím SPSPI hlavne vo vyučovaní anglického jazyka možno hodnotiť pozitívne. Prejavilo sa to aj v reakciách žiakov na možnosti interaktivity/ vzájomnej interaktivity/ kolaborácie (reakcie žiakov: modernejšie a zaujímavejšie ako klasická trieda, viac ma to baví, pohodlnejšie a pokojnejšie, lebo nemusíme vstávať a chodiť k tabuli, rýchlejšie a efektívnejšie a tým viac stihneme urobiť na hodine, jednoduché a rýchle, dobré na kontrolu správnosti v rôznych cvičeniach, napríklad v dopĺňovačkách. môžno využívať e-maily a prezentácie, čas na hodine je lepšie využitý, lepšia sa komunikácia učiteľa so žiakmi aj medzi žiakmi navzájom, tvorivá práca v kolektíve., ľahko sa dá zapojiť do práce, nie je čas na nudu, máme väčšiu dostupnosť pracovať s rôznymi druhmi cvičení.)

  3. Vo vyučovanie fyziky sa tiež prejavili pozitívne reakcie žiakov (Keď som zapnutý, pracujem ako doma.“, Vidím, čo treba“, „Aj ja chcem“ (žiadanie o možnosť interaktivity), „Našiel som.“ (úspešné hľadanie na internete k téme).

  4. Ešte väčší efekt by zrejme bol v kolaboratívnom spracovaní počítačovo podporovaného fyzikálneho experimentu (samozrejme môže byť aj z inej oblasti – chémia, biológia, ...).

  5. V kolaboratívnom vyučovaní je veľký problém hodnotenie. Vlastnú aktivitu a  úspešnosť každého žiaka priamo v kolaboratívnej účasti je ťažko merateľne ohodnotiť. Možno využiť rôzne testovania, ale testovania neohodnotia mieru priamej účasti v kolaboratívnej aktivite. Niekedy, hlavne v tvorivej aktivite je zdanlivo malý príspevok jednotlivca zásadný pre celkové vypracovanie a naopak, časť iných aktivít môže byť nepodstatná.

  6. Netreba zabudnúť, že významné kolaboratívne a interaktívne aktivity môžu byť realizované s minimom, alebo bez využitia ICT (nie len virtuálna, ale skutočná realita).(4)