SPSPI - neznáma skratka

Podnetom pre tento článok boli doterajšie vysoko kladné odozvy na niektorých prezentáciách vyučovania s využitím SPSPI.

V ostatnom období sa kladie dôraz v pedagogike na nové ciele v súvislosti s potrebou využívania nových informačných a komunikačných technológií (IKT) a v tej súvislosti aj využívaním nových metód vyučovania, respektívne využívania známych metód v novom prostredí t.j. s využitím IKT.

Podľa odborníkov pedagogiky sa vyučovanie má orientovať na metódy využívajúce skupinové vyučovanie so vzájomnou aktívnou spoluprácou - teda kolaboratívne interaktívne vyučovanie. Zrejme to bude pravda. Veľa kompetencii človek získava práve vo svojej aktívnej existencii v spoločnosti. V aplikácii na vyučovanie má spájať v sebe spoločné získavanie a vzájomnú distribúciu poznatkov, schopnosť spolupráce, aj trochu súťaživosti, schopnosť analýzy a syntézy na vyššej úrovni, potreba obhájenia / vysvetlenia svojej kolaboratívnej aktivity iným členom, demokraciu a zodpovednosť v prispievaní … . Je dobre, ak sa takéto vyučovanie spojí s možnosťou využívať IKT v plnom rozsahu priamo každým žiakom. Tým prostriedky a aj výsledky vyučovania sú na vyššej technologickej úrovni v samotnom vyučovaní a aj v jeho výsledkoch - zvládaní aj IKT.

Pre vyučujúceho je to veľmi ťažké zadanie. Okrem problémov s ovládaním IKT, získaním podpory v digitálnom neobmedzujúcom tvare k výučbovým témam, je to tvorba skupín – čo sa niekedy nedarí, hlavne ak sú žiaci príliš úrovňou odlišní, aj obtiažnosť v hodnotení jednotlivcov v skupine.

Vo viacerých úlohách môže pomôcť SPSPI - Systém Prezentácie S Priamou Interaktivitou učiteľa a riadenou priamou interaktivitou žiakov.

O SPSPI a jeho možnostiach

SPSPI je novinka v interaktívnom vyučovaní s veľkými výhodami využiteľná v kolaboratívnom (triednom, skupinovom) vyučovaní na vyučovanie jazykov (vlastného / iného), matematiky, fyziky a iných (aj odborných) predmetov. S nie veľkými nákladmi (oproti učebni plne vybavenej počítačmi) sa dá dosiahnuť rozširovanie kompetencií vo využívaní prostriedkov informačných a komunikačných technológií (IKT) spolu s inými kompetenciami, žiadaná priama interaktivita žiakov v ľubovoľných výučbových aktivitách využívajúcich výpočtový systém a aj iné efekty.

Systém je určený pre jednu učebňu(skupinu) a obsahuje: jeden bežný výpočtový systém, projekčné zariadenie (panel /TVP/ digitálny projektor – stačí bez prezentačných funkcií), klávesnice a myši na žiackych pracoviskách, prepojenia zariadení a základná softvérová podpora (súčasť inštalácie pre OSS). Ukážková učebňa s 24 žiackymi pracoviskami je realizovaná v Strednej odbornej škole v Námestove. Využíva sa hlavne na vyučovanie anglického jazyka. Je možné riadiť viac než 30 žiackych pracovísk.

SPSPI

Umožňuje využitie interaktívneho prístupu učiteľa vo využití výpočtového systému na ľubovoľné činnosti s podporou IKT vo vyučovaní. Samozrejme interaktivita má byť k žiakom / so žiakmi.

Umožňuje využiť riadený plnohodnotný priamy interaktívny prístup žiakov zo svojho miesta k výpočtovému systému s využitím akékoľvek programového vybavenia. To zvyšuje efektivitu vyučovania. Vyučujúci môže zapnúť aktivitu, prepnúť aktivitu inému žiakovi, odobrať aktivitu a môže využiť aj vzájomné prepínanie aktivity žiakmi.

Umožňuje efektívne využiť vo vyučovaní rôzne metódy vyučovania s interaktivitou žiakov naviac s podporou IKT.

Umožňuje vysokú mieru kolaboratívnej interaktivity žiakov so zníženou pohyblivosťou prípadne s inými podobnými problémami.

Umožňuje kolaboratívne interaktívne pracovať aj slabo vidiacim žiakom.

Je výhodný pre starších pedagógov, ktorí už nemajú mladícku šikovnosť (manuálnu zručnosť a postreh) v používaní prostriedkov IKT. Zapnutím aktivity šikovnejších žiakov a ich usmerňovaním možno dosiahnuť viac.

Je výhodný pre pedagógov , ktorí majú problém s pohyblivosťou (telesne postihnutí, starší). Môžu ľahko viesť moderné vyučovanie s využitím žiackej priamej interaktivity.

Vyžaduje od žiaka zvýšenú pozornosť. Žiak musí sledovať, či nie je vyučujúcim, alebo iným žiakom, prepnutý k priamej aktivite.

Umožňuje vyučujúcemu byť aj pri vlastnej aktivite s výpočtovým systémom v pozícii tvárou v tvár k žiakom, čo mu umožňuje ľahko s nimi komunikovať.

Umožňuje využiť nové internetové komunikácie napr. nový spôsob zadávania úloh a nový spôsob ich odovzdávania – prezentácie na vyučovaní priamo žiakom zo svojho miesta.

Umožňuje vyučujúcemu aj žiakom bez problémov využiť rôzne komunikácie a prezentácie z iných zdrojov (elektronickú poštu, priamu komunikáciu, výučbové zdroje z intranetu/ internetu, ...).

Možno využiť na zisťovanie prítomnosti, porozumenia, pozornosti.

Možno využiť na hodnotenie v priamej aktivite – ukázať, upraviť, opraviť, prezentovať, tvoriť, ... .

Možno využiť na hodnotenie testovaním.

Možno využiť v didaktických hrách (skladačky, doplňovacie, súťažné, tvorivé ...). Možno použiť samozrejme individuálne hry, v ktorých sa prepnutím umožňuje aktivita rôznym žiakom. Je ľahko možné hrať priamo rôzne hry v konfigurácii osoba - osoba/osoby, osoba – skupina, skupina – skupina (napr.: šach).

Iné výhody

Na prípravu pre vyučujúceho a podobne žiaka (domáce vypracovanie) nie je potrebné špeciálne prezentačné prostredie (program). Vyučujúci, aj žiaci môžu využiť akékoľvek programové a údajové prostriedky výpočtového systému (programy na prácu s textom, výpočtovými tabuľkami, grafikou, fotografiami, multimédiami, prezentačné, CAD, komunikačné, internetové služby, ...).

Pre možnosť čo najlepšej interaktivity žiakov je potrebné mať podporu obsahu v digitálnom tvare. Najvhodnejšia podpora z hľadiska možnosti interaktivity pozostáva z väčšieho výberu základných prezentačných elementov (krátke texty, vzťahy, grafika, foto, animácie, klipy, ...). Takáto podpora umožňuje vyučujúcemu ľahko urýchliť, zopakovať, odbočiť, upevniť, rozšíriť, detailizovať prezentovaný obsah. Podpora má byť priamo prístupná žiakom. Výberom môžu aj sami určiť vhodnejšie prezentačné elementy a využiť ich následne v samostatných aktivitách (vypracovanie domácich zadaní, samoštúdium).

Systém je podstatne menej nákladný, než funkčne podobný systém umožňujúci plnohodnotné kolaboratívne interaktívne vyučovanie realizovaný počítačovou sieťou.

Spotreba elektrickej energie je podstatne menšia, než riešenie kolaboratívneho - interaktívneho vyučovania v počítačmi vybavenej učebni.

Niektoré špeciality

Učiteľ môže v systéme s výhodou použiť bezdrôtovú elektronickú myš so zväčšeným dosahom na svoju aktivitu aj pri kontrole činnosti žiakov na ich miestach.

Učiteľ môže, napr. vo vypracovaní kolaboratívneho projektu skupinou, odovzdať takmer úplnú voľnosť riadenia vedúcemu žiakovi skupiny poskytnutím bezdrôtovej elektronickej myši. Má však stále možnosť svojej priamej aktivity.

Pre komplexné riešenie bol navrhnutý nábytok – žiacke pracoviská s novinkami v konštrukcii:

Umožňuje bezproblémové využitie žiackeho vybavenia pracoviska zariadeniami SPSPI na krátkodobú prípadne dlhodobejšiu interaktivitu v akýchkoľvek výučbových aktivitách využívajúcich výpočtový systém.

Uloženie klávesnice a elektronickej myši do roviny pracovnej plochy pracoviska umožňuje bezproblémovo využívať učebnice, iné pomôcky a aj interaktívne pracovať v aktivitách využívajúcich výpočtový systém.Využívaním projektorov sa menia podmienky svetelnej hygieny oproti učebniam využívajúcim klasickú tabuľu. Pre kvalitné zobrazenie je nutné hlavné osvetlenie utlmiť. Vylepšenie je možné inštaláciou nízkonapäťového lokálneho osvetlenie pracoviska, aby žiaci mohli súčasne pracovať s knihami, inými pomôckami a mohli mať zážitok z kvalitnej projekcie.

Celá hromada výhod. Nevýhoda iba jedna. Aj takéto riešenie niečo stojí. Je to však podstatne menej, ako iné riešenia kolaboratívnej interaktivity vo vyučovaní s využitím IKT.

Je úvodná skratka na zapamätanie? Možná odpoveď: možno nie, ale využiť pre moderné vyučovanie v učebniach by sa to dalo.

Vyučujte moderne a umožnite učiť sa moderne aj žiakom!

Alebo? (www.spspi.eu)

SPSPI

SYSTÉM PREZENTÁCIE S PRIAMOU INTERAKTIVITOU

UČITEĽA A RIADENOU PRIAMOU INTERAKTIVITOU ŽIAKOVIng. Peter Sitáš Námestovo