Príklady využitia otvorených softvérových zdrojov (OSS) v priamej interaktivite v SPSPI.

(prezentačná forma – prednáška s praktickou ukážkou / seminár)

Peter Sitáš, SOŠ Námestovo, Slovenská republika

Abstrakt / obsah

 1. Úvod do problematiky – o zdrojoch, zmyslových formátoch údajov/informácií, o interaktivite v získaní, v použití, v tvorbe. (prezentujúci)

 2. SYSTÉM PREZENTÁCIE S PRIAMOU INTERAKTIVITOU UČITEĽA A RIADENOU PRIAMOU INTERAKTIVITOU ŽIAKOV – SPSPI - ( www.spspi.eu ) - základné informácie. (prezentujúci)

 3. OSS využívané a využiteľné pre vyučovanie s využitím SPSPI.(prezentujúci)

 4. Aplikácie OpenOffice v interaktivite v SPSPI (na: cudzí jazyk, matematiku, fyziku, iné predmety). (prezentujúci v interaktivite s účastníkmi)

 5. Využitie komunikácií na zadanie prác a prezentáciu vypracovaní s podporou SPSPI. (prezentujúci v interaktivite s účastníkmi)

 6. Iné OSS vhodné pre vyučovanie. Možnosť interaktívneho využitia v SPSPI. (geometria, vesmír, …). (prezentujúci v interaktivite s účastníkmi)

 7. Výučbové aplikácie z internetu interaktívne v SPSPI. (prezentujúci v interaktivite s účastníkmi)

 8. LMS v interaktivite v SPSPI. (prezentujúci v interaktivite s účastníkmi)

 9. Hry z OS podpory v interaktivite v SPSPI. (interaktivita účastníkov)

 10. Témy do diskusie: Prečo interaktívne? Prečo OSS? Prečo OSD? Prečo SPSPI? Čo ďalej? Čo k lepšej interaktivite pre učiteľa a žiaka? Animácie? Foto? Multimédia? Metódy? Tvorba prezentácií k vyučovanej téme?.

Kľúčové slová. OpenOffice,, interaktivita, vyučovanie, učenie, SPSPI

Príklady využitia otvorených softvérových zdrojov (OSS) v priamej interaktivite v SPSPI.


Úvod do problematiky

 1. Zdrojmi informácií pre človeka sú všetky javy, vnímané zmyslami (neideme polemizovať o mimozmyslovom vnímaní). Niektoré zdroje sú význačnejšie hľadiska zmyslových schopností osoby, jej zamerania, motivácie. Môžu byť aj iné vplyvy ako vnímame zdroje z hľadiska získavania informácií – intenzita zdroja, hustota informačného toku, opakovanie vplyvu, osobná skúsenosť, … .

 2. Zobrazenia statické, dynamické, multimediálne – sú najvýznamnejší vnemový zdroj – problém je vysoká hustota informačného toku. Mozog a zmysly musia využiť výberovosť vo vnímaní a zapamätaní. Pre vyučovanie je dôležité, aby táto výberovosť bola správne cielená. Hlavne aby v takýchto zdrojoch neboli rôzne rozptýlenia. Samozrejme zobrazenia sú náročné na spracovanie (na techniku, softvér, čas) ako vo fáze získania, tak aj vo fáze tvorby a využitia.

 3. Ťažko možno spracovávať dotykový vnem a je ťažké využiť a tvoriť takúto aktivitu. Ešte ťažšie je spracovanie čuchových, chuťových vnemov..

 4. So zvukom, v tvare zvukového sledu a hovoreným slovom sa nepracuje najlepšie – rýchlo uletí. Spracovanie je náročnejšie a ešte viac problémové, ak je potrebná fragmentácia.

 5. Pri spracovaní údajov vo vyučovaní často nepracujeme so samotnými javmi, ale s pojmami a ich označením.

 6. Zhutnenie informácií o jave je v pojme, ktorým ho označíme. Označenie pojmu zahŕňa v sebe hlavnú charakteristiku javu. Býva slovom hovoreným, písaným, symbolom, spojeným viac slov/symbolov. Aj keď vnem zvuku, obrazu, multimédiá, sú významná zložka získavania informácií, aj tak v konečnom dôsledku sa také informácie transformujú na pojmy a ich označenie. Vo vyučovaní je najvýznamnejšia práca s pojmami – ich definícia, presnosť, všeobecnosť, označenie - zápis.

 7. Pre technológiu vyučovania je preto potrebné využiť hlavne prostriedky na prácu s textami a symbolickými zobrazeniami s možnosťou statických zobrazení. Pre toto sú najvýznamnejšie textové editory. Multimédiá, zvuky, majú dôležitý, ale iba iba podporný význam v oblasti priamej práce s pojmami hlavne pri definovaní resp. vysvetľovaní dynamických javov.

 8. Samozrejme, ak je cieľom získavanie kompetencií práve tvorivá činnosť v oblastiach práce s obrázkami, zvukmi, multimédiami, je potrebné mať k tomu špecializované prostriedky.

  SPSPI – ( www.spspi.eu ) základné informácie

 9. Novinka v interaktívnom vyučovaní s veľkými výhodami využiteľná v triednom a skupinovom vyučovaní.

 10. Základ konštrukcie tvorí jeden kompletný výpočtový systém pre vyučujúceho aj pre žiakov, projektor, klávesnice a elektronické myši na žiackych pracoviskách, podporné komunikačné a programové vybavenie. Vybavenie je technicky a ekonomicky nenáročné v porovnaní s plne vybavenými počítačovými učebňami.

 11. Umožňuje riadený plnohodnotný priamy interaktívny prístup žiakov zo svojho miesta vo využití výpočtového systému.

 12. Riadiť interaktivitu žiakov môže vyučujúci v plnom rozsahu a je možné aj vzájomné odovzdávanie interaktivity žiakmi medzi sebou.

 13. Má viac iných pozitívnych efektov pre využitie vo vyučovaní (okrem ľahkej, rýchlej, priamej interaktivity žiakov, podpora rôznych metód vyučovania, využitie informačných a komunikačných technológií (IKT) v plnom rozsahu … .).

OSS už využívané a využiteľné pre vyučovanie s využitím SPSPI.

  Využíva sa distribúcia Ubuntu - operačný systém Linux, balík programov OpenOffice. Z Centra podpory Ubuntu rôzne programy pre vzdelávanie, grafiku, multimédiá, vedu, programovanie, internetové služby (WEB, komunikácie), hry. Je možné využiť aj iné OSS.

Aplikácie OpenOffice v interaktivite v SPSPI

  Vzhľadom k úvahám v úvode, je ako hlavná možnosť pre interaktívne vyučovanie vybraté využitie textového editora (OpenOffice). Umožňuje samozrejme pokročilo pracovať s textom, pracovať so symbolmi, schematickými značkami, použiť základné kresliace funkcie a využitie obrázkov.

 1. Ukážka textového dokumentu všeobecného charakteru s pripravenými typickými textovými reťazcami, zostavenými symbolmi a značkami z ktorého možno v interaktivite kopírovať (do nových stránok/ dokumentov), následne upravovať, tvoriť nové texty a schémy. Dokument je využiteľný pre vyučovanie cudzieho jazyka, fyziky, matematiky, chémie aj na iné vyučovacie predmety s výhodným využitím interaktivity v SPSPI.

 2. Dokument pre anglický (podobne pre iný cudzí) jazyk – znázorňuje možnosti práce s textom a  obrázkami - identifikácie, priraďovania, doplňovania, usporiadania, písania, označovania, opravy chýb, popis predmetov, popis činností, vlastná textová tvorba s možnosťou tieto činnosti využívať v interaktivite zo svojho miesta v SPSPI.

 3. Dokumenty s využitím pre vyššiu matematiku, fyziku, chémiu s ukážkami možností zostavovania rôznych vzťahov, schém. V interaktivite v SPSPI možno tvorivo kolaboratívne pokračovať v zložitejších vypracovaniach.

 4. Pre interaktívne kolaboratívne vyučovanie možno využiť prácu s tabuľkami v rôznych vyplňovačkách vo fáze ich tvorby, alebo riešenia.

 5. Vo veľa prípadoch sa dá s výhodou využiť tabuľkový program (OpenOffice). Nie len tam, kde sa vyskytujú typicky tabuľkovo usporiadané údaje. Jednoducho sa dajú vytvoriť testovania samostatne alebo v interaktivite v SPSPI. V príklade pre matematiku je využitie kreslenia grafov funkcií s ovplyvňovaním ich parametrov. Pre základnú matematiku jednoduché riešenie výpočtov spolu s testovaním v interaktivite v SPSPI. Pre chémiu je rozsiahla periodická tabuľka s možnosťami využitia testovania v SPSPI.

  Využitie komunikácií na zadanie prác a prezentáciu vypracovaní s podporou SPSPI

  V priebehu vyučovania, ak je počítač pripojený na internet, sa dajú s výhodou využiť rôzne komunikácie (web prezentácie, priama komunikácia, sociálna sieť, vyhľadávanie, sťahovanie, …) pričom je možné/ vhodné využiť skupinové kontá v rôznych typoch komunikácie. Každý žiak môže dostať možnosť byť dočasne účastníkom takejto komunikácie. To je vhodná pedagogická možnosť využitia kolaboratívneho a / alebo kooperatívneho vyučovania v oblasti komunikácií. Priamo v priebehu vyučovania možno uložiť rozpracovaný dokument alebo nové zadanie do  WEB uloženia domácich zadaní. Naopak žiak môže prezentovať domáce vypracovania z internetového uloženia priamo zo svojho miesta. Nie je vhodné využitie konta elektronickej pošty. Vhodnejší by bol špecifický web (treba špecifický prístup na uloženie zadaní a vypracovaní, aby sa obmedzilo vzájomné odkopírovanie). Zatiaľ sa nenašiel prevádzkovateľ/ sponzor. Možno by sa našlo riešenie v otvorených zdrojoch.

  Iné OSS vhodné pre vyučovanie. Možnosť interaktívneho využitia v SPSPI

  K aplikáciam OpenOffice (tvorba textov, kreslenie, výpočty, analýzy, grafy, databázy) možno pre vyučovanie využiť ľubovoľné otvorené softvérové zdroje. Napr. Pre grafiku Inkscape, GIMP, Blender, … . Samozrejme možno využiť špecializované aplikácie napr. geometria, vesmír. Zaujímavé, ale náročné by bolo kolaboratívne vytváranie myšlienkovej mapy (FreeMind) a následné podľa nej kolaboratívne vypracovanie projektu. Celkom ľahko, bez licenčných obmedzení, však možno využiť aj iné OSS. Dokonca z iniciatívy žiakov možno priamo inštalovať nové programy (tu samozrejme rozhodne učiteľ po zhodnotení významu OSS pre využitie povolením práva na inštaláciu – priamo svojim zápisom mena a hesla). Využitie akéhokoľvek softvéru môže prezentovať učiteľ, môže však ľahko využiť žiacku interaktívnu spoluprácu (predvádzanie, vlastná práca, …) v SPSPI.

  Výučbové aplikácie z internetu interaktívne v SPSPI

  Keďže do OSS patrí prehliadač internetových stránok Firefox, môžu priamo žiaci bez problémov využiť z internetu akékoľvek výučbové zdroje prístupné s využitím kvalitného WEB prehliadača. Ľahko sa dajú využiť aj zdroje, ktoré si žiaci sami zistia ako zaujímavé k témam vyučovania a tie priamo prezentovať zo svojho miesta.

LMS v interaktivite v SPSPI

  Samozrejme možno využiť aj LMS výučbové zdroje. Pre prístup k nim cez internet, alebo intranet sa zase bez problémov môže využiť Firefox. Pre vyučovanie v skupine stačí spoločný klient a na využití sa pracuje kolaboratívne.

  Hry z OS podpory v interaktivite v SPSPI

Pre vyučovanie sú vhodné hry, v ktorých sa v súvislosti s vyučovacím cieľom súťaží, precvičuje, overuje, tvorí. V priamej podpore je viac hier, ktoré možno využiť. Z hľadiska priamej interaktivity v kolaboratívnom vyučovaní sú najvhodnejšie súťažné hry s nastavením osoba/ osoby voči osobe/ osobám. Typickým príkladom je šach. Vhodné sú rôzne tematické skladačky (typicky puzle) a vyplňovačky (krížovky, sudoku, …). Vyzdvihnúť treba tvorivú aktivitu, v ktorej žiaci získavajú vyššiu úroveň svojich kompetenciíí (použiť, tvoriť). Tu možno využiť samozrejme aplikácie OpenOffice (tvorba textov, výpočtových dokumentov, kreslenie), a iné (Inkscape, GIMP, Blender, …). V spolupráci môžu vzniknúť zaujímavé výsledky, pričom súčasne to môže/ má byť podnet pre vlastné samostatné tvorivé riešenia žiakmi. V možnostiach SPSPI je dať príležitosť prispieť rýchlo a priamo každému žiakovi. Obyčajne je potrebné využiť vhodné riadenie prispievania do hier. Najlepšie ak si spoluprácu riadia sami žiaci tak, aby mohol prispieť každý zo skupiny (demokracia v prispievaní a zodpovednosti).

  Témy do diskusie

  (Prečo interaktívne? Prečo OSS? Prečo OSD? Prečo SPSPI? Čo ďalej? Čo k lepšej interaktivite pre učiteľa a žiaka? Animácie? Foto?, Multimédia? Metódy? Tvorba prezentácií k vyučovacej téme?).

 1. Interaktívne? Žiaci zapoja viac zmyslov a mozgových buniek. …...........

 2. OSS? Bezproblémový prístup v škole. doma, pre sociálne slabé skupiny. …...........

 3. OSD (otvorené zdroje dát)? Podobne ako OSS. …...........

 4. SPSPI? Metódy riadenia prístupu. Testovanie. …...........

 5. Lepšia interaktivita pre učiteľa a žiaka? Schematické zobrazenia. Foto. Animácie. Multimédiá. …...........

 6. Metódy? Kolaboratívne. Kooperatívne, …...........

 7. Tvorba prezentácií k vyučovanej téme?. Formát, Uzavretá. Otvorená. Mix. Nič. …...........

 8. Ďalej? Rôzne. 1 k 1 – 1 žiak/žiačka k 1 počítaču(svojmu) pre všetkých v škole, …...........

  Záver