Interaktivita a iné a SPSPI©

článok na konferenciu Počítač ve škole, Nové Město na Moravě, Česká republika, 21.04.2011


Peter Sitáš

e-mail: spspi(na)spspi.eu

Stredná odborná škola, Námestovo, Slovenská republika

Kľúčové slová

interaktivita, učiteľ, žiak, interaktívne vyučovanie, interaktívne hocičo, SPSPI

          Interaktivita a iné a SPSPI

    Slovo interaktivita ako zaklínadlo moderného vyučovania.

Interaktivita

interaktívny = vzájomne činný

Slovo interaktivita ako zaklínadlo moderného vyučovania

Kto, čo môže mať vlastnosť alebo schopnosť interaktívity?
Dilema interaktivity: Pripraviť, alebo nepripraviť hotovú úplnú prezentáciu.

Ak sa pre nejaký vyučovací cieľ pripraví hotová prezentácia, aj keď s možnosťami jej riadenia (hotový text, uloženia obrázkov, postupnosť snímok, atď.), už to zväzuje interaktivitu. Využitie je v jednoduchosti z hľadiska nárokov na učiteľa v samotnom vyučovaní. Žiak nie je účastný na priamej aktivite, prípadne sa jeho aktivita neočakáva. Žiak získava schopnosti iba v úrovni poznať, porozumieť.

Ak sa má využiť interaktívny prístup, je najvhodnejšie mať k dispozícii široký výber ľahko dostupných elementov k téme (symboly, značky, schémy, animácie, tematické fotografie, krátke videa, zvukové fragmenty,...). Zoradenie elementov možno pripraviť iba ako orientačnú pomôcku. Ak je potrebné z dôvodov urýchlenia, zopakovania, odbočenia, upevnenia, rozšírenia, spresnenia, využijú sa iné (vyradia sa, doplnia / zamenia) v priamej aktivite. V tom je potrebné vyžadovať interaktívitu aj žiakov. Takéto riešenie vyučovania je veľmi náročné na učiteľa (odbornosť, orientáciu, rýchlu reakciu, pedagogické schopnosti). Žiak však získava vyššiu úroveň schopností (použiť, tvoriť, …). K tomu je potrebné mať k dispozícii voľne dostupný zdroj digitálnych elementov. Učiteľ nemôže všetko tvoriť sám pre každú tému.

Riešenie: Ak berieme do úvahy pozitívny prístup učiteľa, tak závisí zrejme najviac od jeho rôznych schopností(odbornosť, ...), úrovne žiakov a prostriedkov, ktoré má k dispozícii.

SYSTÉM PREZENTÁCIE S PRIAMOU INTERAKTIVITOU UČITEĽA A RIADENOU PRIAMOU INTERAKTIVITOU ŽIAKOV – SPSPI (www.spspi.eu) a interaktivita