Riadená priama interaktivita žiakov v SPSPI (www.spspi.eu) ©

Prezentácia „workshop“ na konferenciu Počítač ve škole, Nové Město na Moravě, Česká republika, 21.04.2011

Peter Sitáš

e-mail: spspi(na)spspi.eu

Stredná odborná škola, Námestovo, Slovenská republika

Kľúčové slová

priama interaktivita, učiteľ, žiak, interaktívne vyučovanie, anglický jazyk, matematika, otvorené zdroje softvéru

    Prezentácia s priamou interaktivitou učiteľa a riadenou priamou interaktivitou žiakov

Anotácia / obsah

Vo workshop ukážke v priamej interaktivite prezentéra v pozícii učiteľa, v riadenej priamej interaktivite účastníkov v pozícii žiakov, sú poskytované informácie o:

SYSTÉM PREZENTÁCIE S PRIAMOU INTERAKTIVITOU UČITEĽA A RIADENOU PRIAMOU INTERAKTIVITOU ŽIAKOV – SPSPI (www.spspi.eu)

Konfigurácia systému: Kompletný výpočtový systém (môže/ nemusí byť notebook), digitálna projekcia, prepínacia elektronika a prepojenia, klávesnice a el.myši na žiackych pracoviskách, možné doplňujúce zariadenia (el. myš na vzdialené ovládanie umožní učiteľovi vzdialene interaktívne riadiť, zvuková sústava a ďalšie).

Možnosti využitia systému:

Doplňujúce informácie o rozpracovaných doplnkoch:

Využitie otvorených zdrojov softvéru vo vyučovaní v SPSPI

V riešení interaktívneho vyučovania a ukážkach v SPSPI sú využité otvorené softvérové zdroje – distribúcia Ubuntu – operačný systém a rôzne iné programy s možnosťou ich interaktívneho využitia priamo žiakmi.

Využitie systému na vyučovanie anglického jazyka

Ukážka interaktívneho vyučovania v Strednej odbornej škole v Námestove a tiež využitie pripraveného textového súboru na interaktívne vyučovanie v rôznych úrovniach (ročníkoch) vyučovania. (doplňovanie, smerovanie, zoraďovanie, ukladanie).

Využitie systému na vyučovanie iných predmetov

Využitý OpenOffice textový editor v ukážkach využívajúcich pripravený dokument na interaktívnu prácu so symbolmi, prvkami schém (doplňovanie, smerovanie, zoraďovanie, ukladanie). Využiteľné hlavne pre matematiku a fyziku.

Podpora interaktívneho vyučovania

V interaktívnom vyučovaní je podstatná možnosť spolupráce učiteľ, žiak, žiaci a možnosť reakcie na rôzne podnety v procese vyučovania, ktoré si žiadajú potom akcie zrýchľovania (ak sa dá), vracania sa hocikde späť, odbočenia. Pre takéto vyučovanie je dobre mať k dispozícii podporu v sústave základných elementov (krátke texty, základné schematické zobrazenia, obrázky s úpravou k téme, krátke videa, zvukové fragmenty, ...). Ak sa vytvorí súvislá prezentácia, aj keď s určitou mierou voľnosti v jej riadení, už to obmedzuje interaktivitu. Najvýhodnejšie okrem využívania základných elementov, sa javí využitie kvalitného textového editora. Možno tvorivo pracovať s elementami prezentácie a rozpracovaný, alebo dokončený tvar, možno ukladať na budúce použitie (napr. domáce zadanie, …). Samozrejme v textovom editore má význam podpora rôznymi funkciami (formátovania, jazyková kontrola, zápis textu, vkladanie iných objektov, ukladanie v inom(html) formáte, …). Možností interaktívny je viac:

Iné problémy - námety na diskusiu